Мыйзамдын үстөмдүгү

Верховенство закона 


Адамдын жана жарандын укуктары, эркиндиктери жана милдеттери

Права, свободы и обязанности человека и гражданина

Конституциялык түзүлүштүн негиздери

Основы конституционного строя

Коррупцияны алдын алуу боюнча чаралар системасындагы прокуратуранын  ишмердүүлүгү

Деятельность прокуратуры в системе мер профилактики коррупции

Кыргыз Республикасынын сот бийлиги

Судебная власть Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын атайын статусу бар мамлекеттик бийлик органдары

Органы государственной власти Кыргызской Республики со специальным статусом 

Ченем жаратууда прокуратуранын катышуусу

Участие прокуратуры в нормотворчестве

“Адилеттүүлүк”, “мыйзамдуулук” деген сөздөрдү кандай түшүнөсүз

Как вы понимаете слова “справедливость”, “законность”

“Патриоттук” деген сөздү кандай түшүнөсүз

Как вы понимаете слово “патриотизм”

Кыргыз Республикасындагы мыйзамдуулуктун абалы

Состояние законности в Кыргызской Республике

Прокурор тарабынан кылмыш кугунтуктоосун жүзөгө ашыруу

Осуществление прокурором уголовного преследования

Жазык-процесстик мыйзамынын милдеттери

Задачи уголовно-процессуального закона

Картаны карап, Кыргыз Республикасынын кандай деп элестетем

Какой я представляю Кыргызскую Республику, глядя на карту

Мен – мамлекеттик айыптоочу

Я – государственный обвинитель  

Сотто жарандын же мамлекеттин кызыкчылыктарын өкүлчүлүк кылуу


Представительство интересов гражданина или государства в cуде

Жазык сот өндүрүшү чөйрөсүндө эл аралык укуктук кызматташтык

Международно-правовое сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства

Прокуратура органдарында кызмат өтөөнүн өзгөчүлүктөрү

Особенности службы в органах прокуратуры

Бизге сүйлөө этикасы эмне үчүн керек

Зачем нам нужен речевой этикет

Кыргыз Республикасынын эгемен мамлекет катары түзүлүшү

Становление Кыргызской Республики как суверенного государства

Кылмыштуулуктун этаптарынын түшүнүгү, алардын мааниси

Понятие стадий преступления, их значение

Экономикалык иш жүргүзүү эркиндигинде конституциялык укуктун сакталышына прокурордук көзөмөл

Прокурорский надзор за соблюдением конституционных прав на свободу     экономической деятельности

Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасынын органдарынын ишин уюштуруу жана камсыз кылуунун өзгөчөлүктөрү

Особенности организации и обеспечения деятельности органов военной прокуратуры Кыргызской Республики

Ишкерлердин укуктарын коргоо прокурордун негизги функцияларынын бири 

Защита прав предпринимателей, как одна из основных функций прокурора 

Конституциялык мыйзамдарды кабыл алуунун тартиби

Порядок принятия конституционных законов

Коррупция көйгөйү – улуттук коопсуздуктун коркунучтарынын бири катары

Коррупция как одна из угроз национальной безопасности

Кыргыз Республикасындагы соттук-укуктук реформанын келечеги

Перспективы судебно-правовой реформы в Кыргызской Республике

Прокуратура органдарынын кызматкеринин кесиптүүлүгү жана компетенттүүлүгү 

Профессионализм и компетентность сотрудника органов прокуратуры 

Прокурордук көзөмөлдүн мааниси

Сущность прокурорского надзора 

Мыйзамдардын бузулушуна чара көрүүгө прокурордун укуктук каражаттары

Правовые средства реагирования прокурора на нарушения законов

Жарандык укуктардын жана милдеттердин пайда болушунун негиздери

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей


Тергөөнүн жана алгачкы текшерүүнүн мыйзамдуулугуна  көзөмөл

Надзор за законностью следствия и дознания 

Кыргыз Республикасынын сотторунда сот адилеттигин жүзөгө ашырууда көз карандысыздыкты камсыз кылуу

Обеспечение независимости при отправлении правосудия в судах Кыргызской Республики

Прокурордук көзөмөлдүн методдорунун түшүнүгү

Понятие методов прокурорского надзора

Граждандын ар-намысын, кадыр-баркын жана ишкердик беделин коргоо

Защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина

Укуктук жардам алкагында Кыргыз Республикасынын прокуратурасынын эл аралык кызматташтыгы

Международное сотрудничество прокуратуры Кыргызской Республики по вопросам оказания правовой помощи  

Прокурордун таймашуу соттук процессиндеги ролу

Роль прокурора в состязательном судебном процессе

Прокуратура органдарынын көз карандысыздыгынын кепилдиктери

Гарантии независимости органов прокуратуры

Прокуратура органдары келечекте

Органы прокуратуры в будущем

Укуктук мамлекетте жашоо

Жизнь в правовом государстве

“Бийлик бутактарынын тең салмактуулугу” дегенди кандай түшүнөсүз

Что вы понимаете под выражением “баланс ветвей власти”

Жашы жете электердин кылмыш ишинин өндүрүшүнүн өзгөчөлүктөрү

Особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних

Прокурордун жана прокуратура органдарынын тергөөчүсүнүн талаптарынын жана прокурордук чара көрүү актыларынын милдеттүүлүгүнүн кепилдиктери

Гарантии обязательности требований прокурора и следователя органов прокуратуры и актов прокурорского реагирования

Изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруучу органдардын мыйзамдарды сактоосуна көзөмөл

Надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность

Үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу 

Профилактика семейного насилия

Прокурордук чара көрүү актыларын мажбурлап аткартуу чаралары

Меры принудительного исполнения актов прокурорского реагирования

Массалык башаламандык: түшүнүгү жана кесепети

Массовые беспорядки: понятие и последствия

Кепилдик милдеттенмени камсыз кылуу ыкмасы катары

Поручительство как способ обеспечения обязательства

Прокурорлордун мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жыйналыштарына катышуусу 

Участие прокуроров в заседаниях государственных органов и органов местного самоуправления

Прокуратура органдарынын массалык маалымат каражаттарынын (ММК) өкүлдөрү менен кызматташуусу 

Взаимодействие органов прокуратуры с представителями средств массовой информации (СМИ) 


“Укуктук маданият” дегенди кандай түшүнөсүз

Как вы понимаете выражение “правовая культура”