Жобо

1. Насаатчылыктын максаты жана милдеттери

1.1. Насаатчылыктын максаты Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын жаш адистерине (стажерлорго) алардын кесиптик калыптануусунда жардам көрсөтүү болуп эсептелет.

Жобо

1.    Жалпы жобо

1.1. Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын прокурордук-тергөө кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон кесиптик билимдерге жана көнүгүүлөргө карата квалификациялык талаптар жөнүндө ушул Жобо (мындан ары – Жобо) 2010-жылдын 27-июнундагы Кыргыз Республикасынын Конституциясына, 2009-жылдын 17-июлундагы № 224 “Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, 2004-жылдын 11-августундагы “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2001-жылдын 6-февралындагы №48 Жарлыгы менен бекитилген, прокуратура органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөөнүн тартиби жөнүндө Жобого, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 27-августундагы №385 Жарлыгы менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын Реестрине жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттигинин 2008-жылдын 30-декабрындагы №98 буйругу менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын мамлекеттик административдик кызмат орундарынын топторуна кесиптик типтүү талаптарга ылайык иштелип чыкты.

1. Жалпы жобо

1. Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарында мамлекеттик кызматчы катары кесиптик ишмердигин ишке ашыруучу адамдарга  коюлуучу, кесиптик билимдерге жана көнүгүүлөргө карата квалификациялык талаптар жөнүндө ушул Жобо “Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө” жана “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарында кесиптик ишмердигин ишке ашыруучу жетекчилерге жана адистерге коюлуучу квалификациялык талаптарды аныктайт.  

I. Жалпы жобо.

1.1. Ушул Нускама Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын (мындан ары – прокуратура органдарынын) кызматкерлерине ротация жүргүзүүнүн тартибин аныктайт.

Областтардын прокуратуралары

Ыссык-Көл облусу Чүй облусу Талас облусу Нарын облусу Джалал-Абад облусу Ош облусу Баткен облусу